אגרת מנהלת ביה"ס, גב' קרן מרקוביץ', לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב